Buổi lễ mít tinh phát động chiến dịch truyền thông “Hành trình 10 triệu bàn tay sạch”

Buổi lễ mít tinh phát động chiến dịch truyền thông “Hành trình 10 triệu bàn tay sạch”

Tại Cung thể thao tổng hợp Quần Ngựa, ngày 15/5/2016   Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định 730/QĐ-TTg ngày 19/6/2012 về việc lấy ngày 02/7 hằng năm là Ngày vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân và Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 26/11/2012 của Thủ tướng […]

Công văn Văn phòng chính phủ gửi Bộ Tài nguyên và môi trường

Công văn Văn phòng chính phủ gửi Bộ Tài nguyên và môi trường

Ngày 04/2/2016, Văn phòng chính phủ có Công văn số 905/VPCP-KTN gửi Bộ Tài nguyên và môi trường đề nghị Bộ đề xuất biện pháp kiểm soát các lò đốt rác nhập khẩu không đảm bảo yêu cầu và đánh giá các công nghệ xử lý chất thải rắn đang áp dụng và đề xuất […]