Danh mục đơn vị đủ điều kiện đo, kiểm tra môi trường lao động theo Thông tư 19/2011/TT-BYT ngày 06/6/2011

Danh mục đơn vị đủ điều kiện đo, kiểm tra môi trường lao động theo Thông tư 19/2011/TT-BYT ngày 06/6/2011

Cục Quản lý môi trường y tế công bố danh mục các đơn vị đủ điều kiện đo, kiểm tra môi trường lao động theo Thông tư số 19/2011/TT-BYT ngày 06/6/2011 được cập nhật đến ngày 25/01/2016.

Quy định về tái chế chất thải y tế

Quy định về tái chế chất thải y tế

Chất thải y tế bao gồm chất thải y tế thông thường và chất thải y tế nguy hại, trong đó chiếm phần lớn (khoảng 80-90%) là chất thải y tế thông thường, chỉ khoảng 10-20% là chất thải y tế nguy hại bao gồm chất thải lây nhiễm và chất thải hóa học nguy […]