Công văn số: 2433/BYT-MT ngày 29 tháng 4 năm 2016 của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác quản lý chất thải y tế

Công văn số: 2433/BYT-MT ngày 29 tháng 4 năm 2016 của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác quản lý chất thải y tế

Ngày 29 tháng 4 năm 2016, Bộ Y tế đã ban hành công văn số 2433/BYT-MT gửi các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Y tế về việc tăng cường công tác quản lý chất thải y tế.

Công văn Văn phòng chính phủ gửi Bộ Tài nguyên và môi trường

Công văn Văn phòng chính phủ gửi Bộ Tài nguyên và môi trường

Ngày 04/2/2016, Văn phòng chính phủ có Công văn số 905/VPCP-KTN gửi Bộ Tài nguyên và môi trường đề nghị Bộ đề xuất biện pháp kiểm soát các lò đốt rác nhập khẩu không đảm bảo yêu cầu và đánh giá các công nghệ xử lý chất thải rắn đang áp dụng và đề xuất […]